Bampton 2009

English Folk Photos


Bampton Traditional Morris Men


Next Picture
Return to index

Bampton Traditional Morris Men 2009