Bampton 2009

English Folk Photos


Bampton Traditional Morris Men


Previous Picture
Next Picture
Return to index


Bampton Traditional Morris Men 2009