Bampton 2009

English Folk Photos


Bampton Traditional Morris Men


Previous Picture
Return to index