Bampton 2013

English Folk Photos


Bampton Traditional Morris Men


Next Picture
Return to indexBampton Traditional Morris Men - 2013